Procedura postępowania


 
HOMOLOGACJA
 
Pełne określenie zakresu badań homologacyjnych oraz zdefiniowanie niezbędnych dokumentów wymaga indywidualnego uzgodnienia z klientem. Zakres prac oraz zakres wymaganej do dostarczenia dokumentacji będzie określany indywidualnie.
Prosimy w sprawach homologacji typu pojazdu/typu WE pojazdu/homologacja typu przedmiotu wyposażenia lub części/ homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, kontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. homologacji
 
Poniżej znajdziecie Państwo listę wymagań dla poszczególnych działań, którą dla działań z zakresu homologacji należy uzupełnić o wymagania określone po przeprowadzeniu uzgodnień jak powyżej. Dla prac z zakresu homologacji, według ww. uzgodnień na wskazany adres e-mail zostanie Państwu przekazany komplet dokumentów do wypełnienia.
 
 
Homologacja typu WE pojazdu lub typu pojazdu,
Do przeprowadzenia procedury homologacji typu WE pojazdu lub typu pojazdu należy przygotować między innymi:
 • Dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do dyrektywy 2007/46/WE (kat. M, N, O).
 • Dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do dyrektywy 2003/37/WE (kat. T).
 • Kopie świadectw homologacji typu (gdzie wymagane)
 • Instrukcja montażu (w przypadku świadectw homologacji typu EKG ONZ przedmiotu wyposażenia lub części).
 • Pojazd do badań.
 • Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 10 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.).
 • Oświadczenie o złożeniu jednego wniosku sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 8 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.).
 • Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 7 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.).
 • Wykaz osób upoważnionych do podpisywania sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 9 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.).
 • Wniosek do TDT o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.).
 
 
Homologacja typu przedmiotu wyposażenia lub części,
Do przeprowadzenia procedury homologacji typu wyposażenia lub części należy przygotować:
 • Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 7 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.).
 • Oświadczenie o złożeniu jednego wniosku sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 8 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.).
 • Wyposażenie lub część do badań.
 • Wniosek do TDT o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 wraz z póżn. zm.).
 
Badania homologacyjne sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem,
Do przeprowadzenia procedury badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, należy przygotować:
 • Wykaz osób upoważnionych do podpisywania.
 • Wykaz stosowanych elementów instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.
 • Wykaz zakładów montujących instalacje przystosowujące dany typ pojazdu do zasilania gazem.
 • Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Pojazd do badań.
Dopuszczenie jednostkowe,
Do przeprowadzenia procedury dopuszczenia jednostkowego należy przygotować:
 • Wniosek do IBiRM BOSMAL o przeprowadzenie badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla kategorii pojazdów: M, N, O i T.
 • Dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do dyrektywy 2007/46/WE (kat. M i N).
 • Tabela homologacji przedmiotów wyposażenia i części (kat. M i N).
 • Dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do dyrektywy 2007/46/WE (kat. O).
 • Tabela homologacji przedmiotów wyposażenia i części (kat. O).
 • Dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do dyrektywy 2003/37/WE (kat. T).
 • Tabela homologacji przedmiotów wyposażenia i części (kat. T).
 • Dokument uzupełniający dla pojazdu skompletowanego (kat. M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 i T).
 • Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 148 wraz z póżn. zm.).
 • Kopie świadectw homologacji typu. 
 • Pojazd do badań.
 • Wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2015 r. poz. 148 wraz z póżn. zm.).
Dopuszczenie indywidualne typu WE,
Do przeprowadzenia procedury dopuszczenia indywidualnego należy przygotować:
 • Wniosek o wycenę przeprowadzenia dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
 • Wniosek o przeprowadzenie badań w celu wydania świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, dla kategorii pojazdów: M1 i N1, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2013 r. poz. 396 wraz z póżn. zm.).
 • Dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do dyrektywy 2007/46/WE (kat. M1 i N1).
 • Tabela homologacji przedmiotów wyposażenia i części (kat. M1 i N1).
 • Wykaz danych dotyczących pojazdu skompletowanego sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr III do dyrektywy 2007/46/WE.
 • Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu, o którym mowa w art. 70s ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137i 1448 wraz z póżn. zm.).
 • Oświadczenie o złożeniu jednego wniosku.
 • Kopie świadectw homologacji typu WE lub kopie świadectw homologacji typu EKG ONZ, przedmiotu wyposażenia lub części.
 • Informacje i instrukcje, określające warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska **.
 • Instrukcja obsługi pojazdu *.
 • Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym **.
 • Kopia dowodu własności pojazdu.
 • Pojazd do badań.
 • Wniosek o dopuszczenie indywidualne pojazdu sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz.U. z 2013 r. poz. 396 wraz z póżn. zm.).
* o ile występuje
** o ile dotyczy
Płatności:
 
Poza kosztami IBIRM BOSMAL Sp. z o.o. w łącznych kosztach uzyskania homologacji/dopuszczenia jednostkowego pojazdu/dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu należy uwzględnić  płatności z tytułu złożenia wniosku o wydania właściwego świadectwa.
Płatność z tytułu złożenia wniosku o wydania świadectwa homologacji/dopuszczenia jednostkowego pojazdu/dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu należy dokonać na rzecz:
 
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009
 
 
W tytule przelewu prosimy podać następujące informacje:
 
1. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie jednostkowe bądź wniosku o uznanie dopuszczenia jednostkowego wydanego przez organ innego państwa członkowskiego UE:
 • „Dopuszczenie jednostkowe VIN ..." ***
 • „Uznanie dopuszczenia jednostkowego VIN …” ***
 
Wysokość opłaty wynosi 800 zł, zgodnie z § 1. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. 2013 poz. 445).
 
 
2. W przypadku złożenia wniosku o wydanie / zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ do zasilania gazem:
 • „Wydanie świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej”
 • „Zmiana świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej”
 
Wysokość opłaty za wydanie świadectwa wynosi 1600 zł, natomiast za zmianę świadectwa - 400 zł, zgodnie z § 1. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U. 2013. poz. 607).
 
 
3. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie indywidualne WE pojazdu:
 
„Dopuszczenie indywidualne WE VIN … „ ***
Wysokość opłaty wynosi 800 zł, zgodnie z § 1. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. 2013 poz. 446).
 
*** należy wybrać właściwą opcję i uzupełnić nr VIN.


[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.